Świadectwo charakterystyki energetycznej musi mieć ściśle określony wzór, konieczne jest wobec tego stworzenie dokumentów na podstawie konkretnych wytycznych. Certyfikat może wystawić wyłącznie osoba, która ma do tego odpowiednie kompetencje, w przeciwnym razie będzie nieważny. Paszport energetyczny sporządza się w celu określenia rzeczywistego zapotrzebowania energii na eksploatowanie budynku, co dotyczy ogrzewania, podgrzania wody użytkowej, klimatyzacji, wentylacji.

Co zawiera świadectwo charakterystyki energetycznej?

 Jeśli ktoś chce sprzedać mieszkanie lub dom, decyduje się na wynajęcie nieruchomości, będzie potrzebować świadectwa charakterystyki energetycznej. Bardzo ważną kwestią jest to, aby jego sporządzeniem zajęła się osoba, która ma do tego odpowiednie uprawnienia, czyli przykładowo architekt. Na paszport energetyczny składa się kilka stron, przy jego tworzeniu trzeba kierować się konkretnym wzorem, nie może zabraknąć również numeru nadanego w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz podpisu osoby odpowiedzialnej za jego wykonanie. 

Pojawia się wobec tego pytanie, co konkretnie zawiera świadectwo charakterystyki energetycznej budynku. Muszą znaleźć się w nim podstawowe informacje o ocenianym budynku, dotyczą one między innymi jego rodzaju, przeznaczenia, adresu, roku oddania do użytkowania. Nie może zabraknąć także danych dotyczących metody wyznaczania charakterystyki energetycznej, to samo odnosi się do powierzchni pomieszczeń ogrzewanych lub chłodzonych.   Zgromadzonych przez nią statystyk. 

 W kolejnej części pojawia się ocena charakterystyki energetycznej obiektu mieszkalnego. Trzeba podać konkretne wskaźniki, które odnoszą się dorocznego zapotrzebowania na energię użytkową, wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię końcową, wskaźniki rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną. Należy także zawrzeć jednostkową wielkość emisji dwutlenku węgla i podać wskaźnik dotyczący udziału odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową. 

Oczywiście na wszystko są odpowiednie wzory, które pozwalają na dokonanie obliczeń, muszą zostać one zawarte w rubryce dotyczącej ocenianego budynku. W obliczeniowej rocznej ilości zużywanego nośnika energii lub energii przez budynek nie może zabraknąć informacji odnośnie do systemu technicznego, rodzaju nośnika energii lub energii, ilości nośnika energii lub energii oraz jednostki. Pod uwagę brane są systemy techniczne w postaci ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, wbudowanej instalacji oświetleniowej. Należy również zawrzeć informacje o osobie odpowiedzialnej za sporządzenie świadectwa, czyli imię i nazwisko, numer wpisu do wykazu, datę wystawienia świadectwa oraz podpis usługodawcy. 

Co znajduje się w świadectwie charakterystyki energetycznej?

W świadectwie charakterystyki energetycznej należy zawrzeć jego numer oraz szereg parametrów techniczno-użytkowych obiektu mieszkalnego. Trzeba podać liczbę kondygnacji budynku, kubaturę obiektu wyrażoną w metrach sześciennych, powierzchnię o regulowanej temperaturze powietrza, podział powierzchni użytkowej nieruchomości, temperatury wewnętrzne w budynku w zależności od strefy ogrzewania. Napisać należy także o rodzaju konstrukcji budynków, przegrodach obiektów (nazwa przegrody, opis przegrody, współczynnik przenikania ciepła przegrody U). 

Świadectwo charakterystyki energetycznej zawiera dane o systemach ogrzewania, opisuje się ich elementy składowe, średnią sprawność. Podać trzeba informacje o wytwarzaniu ciepła, przesyle ciepła, akumulacji ciepła, regulacji wykorzystania ciepła. W taki sam sposób opisuje się system przygotowania ciepłej wody użytkowej, system chłodzenia. Nie można zapomnieć także o wentylacji, systemie wbudowanej instalacji oświetlenia. Najczęściej wpisuje się także inne istotne dane, które dotyczą obiektu mieszkalnego. 

 Podczas tworzenia świadectwa charakterystyki energetycznej bierze się pod uwagę wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową odnośnie do ogrzewania, wentylacji, podgrzania wody użytkowej, chłodzenia, oświetlenia wbudowanego. W celu dokonania trafnych obliczeń kilowatogodzinę dzieli się przez metry podniesione do potęgi drugiej pomnożone przez rok, w podsumowaniu uzyskuje się procentowy udział. 

W paszporcie energetycznym znajdują się także zalecenia odnośnie do opłacalności ekonomicznej i wykonalnej technicznie poprawy charakterystyki energetycznej. Jest mnóstwo konkretnych porad, które jasno wskazują na działania pozwalające na zwiększenie efektywności energetycznej obiektu mieszkalnego. Można także liczyć na szczegółowe objaśnienia, aby właściwie interpretować zapisy widniejące w paszporcie energetycznym. Zawiera się szereg rozmaitych uwag, chociażby dotyczących tego, że dokument został sporządzony na podstawie oceny charakterystyki energetycznej zgodnie z konkretnymi przepisami ustawy o charakterystyce energetycznej budynków i rozporządzenia Ministra Infrastruktury.

 Co warto wiedzieć o zapisach widniejących w świadectwie charakterystyki energetycznej?

W świadectwie charakterystyki energetycznej muszą znajdować się informacje dotyczące rocznego zapotrzebowania na energię, a do wykonania obliczeń stosuje się dane określone na podstawie budowlanej dokumentacji technicznej. W przypadku rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną znaczenie ma nie tylko energia końcowa, ale trzeba uwzględnić także dodatkowe nakłady nieodnawialnej energii pierwotnej, niezbędnej do eksploatacji budynku. 

W paszporcie energetycznym jest także informacja o rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową, czyli o ilości energii dostarczanej do obiektu mieszkalnego dla systemu ogrzewania, klimatyzacji, podgrzewania wody użytkowej, oświetlenia pomieszczeń. Przy obliczaniu rocznego zapotrzebowania na energię końcową trzeba brać pod uwagę ilość energii niezbędnej do eksploatacji nieruchomości i zużycie energii pozwalające na chronienie zasobów naturalnych, środowiska.


Suwak świadectwa charakterystyki energetycznej.Na świadectwie znajduje się taki suwak. Określenie miejsca na nim wskazuje, na jakim poziomie jest zużycie energii w nieruchomości


Podsumowując, w świadectwie charakterystyki energetycznej muszą znajdować się następujące informacje: 

 • rodzaj budynku,
 • przeznaczenie budynku,
 • adres,
 • powierzchnia użytkowa,
 • powierzchnia ogrzewana,
 • powierzchnia chłodzona,
 • roczne zapotrzebowanie na energię użytkową,
 • roczne zapotrzebowanie na energię końcową,
 • roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną,
 • wielkość emisji dwutlenku węgla,
 • udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową,
 • roczna ilość nośnika energii lub energii zużywanej przez obiekt mieszkalny do ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, oświetlenia,
 • kubatura budynku,
 • temperatury wewnętrzne,
 • konstrukcja przegród i ich współczynnik przenikania ciepła,
 • systemy ogrzewania,
 • system przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 • system chłodzenia,
 • wentylacja,
 • oświetlenie. 

Dokumenty niezbędne do sprowadzenia certyfikatów charakterystyki energetycznej

 Świadectwo charakterystyki energetycznej musi być przygotowane z należytą starannością, dbałością o najdrobniejsze detale. Konieczne staje się podanie szczegółowych informacji o ocenianym obiekcie mieszkalnym. Bez tego trudno mówić o uzyskaniu właściwych obliczeń cieplnych, zgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy. Osoba zajmująca się wykonywaniem świadectwa charakterystyki energetycznej potrzebuje szeregu dokumentów, między innymi projektu architektoniczno-budowlanego, który zawiera dokładny opis techniczny wraz ze zmianami inwentaryzacyjnymi lub dokumentacją zastępczą. Trzeba także okazać projekt instalacji c.o. i c.w.u, dokument instalacyjny klimatyzacji i oświetlenia wbudowanego. 

Nie można także zapomnieć o dokumentacji odnoszącej się do montażu instalacji wentylacyjnej. W paszporcie energetycznym musi znaleźć się dokument odnośnie do zainstalowanych urządzeń i systemów, co odnosi się przykładowo do rekuperatora, kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznej. Zdarza się tak, że brakuje rekomendacji budynku, co ma miejsce przykładowo w starym budownictwie, nieruchomościach używanych. Niektórzy po prostu nie wiedzą, jak opisać dany budynek, co wynika z braku informacji z zakresu szeroko pojętego budownictwa. 

Pojawia się wobec tego pytanie, co robić w tego typu sytuacji, przy braku projektu lub innego dokumentu nieruchomości. Dobrym rozwiązaniem w takim przypadku staje się znalezienie osoby mającej odpowiednie uprawnienia, które pozwalają na wykonanie inwentaryzacji budowlanej. Najlepiej powierzyć to zadanie architektowi, odpowiednią osobą jest także inżynier. Wszystko to ma na celu uzyskanie dokumentacji, na podstawie której można dowiedzieć się o konstrukcji obiektu wraz z jego wyposażeniem dotyczącym ogrzewania wody użytkowej, wentylacji, klimatyzacji. Oczywiście sporządzenie inwentaryzacji budowlanej wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów, usługę wycenia się indywidualnie dla konkretnego budynku. 

Co warto wiedzieć na temat świadectwa charakterystyki energetycznej? 

Warto zastanowić się także nad tym, czy przygotowanie świadectwa wymaga wizji lokalnej, bo można przecież zamówić dokument przez Internet, nie brakuje firm oferujących tego typu usługi. Trzeba jednak pamiętać o tym, że od czasu wybudowania budynku mógł się on zmienić pod wieloma względami, szczególnie jeśli ma wiele lat, był remontowany. Do określenia rzeczywistego stanu obiektu budowlanego konieczne staje się przeprowadzenie wizji lokalnej. Istotne jest to, aby był to specjalista z odpowiednimi uprawnieniami, działał zgodnie z przyjętą metodologią przy sporządzaniu dokumentacji.

To właśnie dzięki wizji lokalnej możliwe staje się przykładowo zweryfikowanie wszystkich planów, sprawdzenie stolarki okiennej, określenie usytuowania obiektu mieszkalnego względem stron świata. Bez tego trudno mówić o sporządzeniu wielokrotnego opracowania, obliczenia rzeczywistego zapotrzebowania nieruchomości na energię. Kompleksowo wykonane świadectwo charakterystyki energetycznej jest niezbędne do tego, aby móc sprzedać mieszkanie lub dom, to samo dotyczy wynajęcia nieruchomości. Na jego podstawie można poznać szacowane koszty eksploatacji budynku.

Opublikowano

2023-08-04

Oceń naszą publikację

Jak wygląda świadectwo charakterystyki energetycznej?
Średnia 5/5 na podstawie 3 opinii.

Świadectwo charakterystyki energetycznej