Świadectwo charakterystyki energetycznej, czyli certyfikat energetyczny lub paszport jest dokumentem, który zawiera ocenę energetyczną budynku. Określa się tu całkowite zapotrzebowanie konkretnego budynku albo jego części na energię zużywaną do wentylacji, ogrzewania, przygotowania ciepłej wody oraz oświetlenia i klimatyzacji.

Podstawa prawna świadectwa charakterystyki energetycznej

W Unii Europejskiej podstawą prawną dla wymogu świadectwa charakterystyki energetycznej budynku jest Dyrektywa 2010/31/UE, dotycząca efektywności energetycznej budynków. W ramach tej dyrektywy każdy budynek, który jest budowany, sprzedawany lub wynajmowany posiadać musi świadectwo charakterystyki energetycznej, które informuje o jego efektywności. Świadectwo takie powinno zawierać informacje o zużyciu energii w budynku i zawiera rekomendacje dotyczące poprawy efektywności energetycznej.

W Polsce podstawa prawna dla świadectwa charakterystyki energetycznej budynków znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury, z dnia 22 grudnia 2008 roku (Dz.U.z 2009 r., nr 3, poz.11) i wymagane jest przy sprzedaży, najmie lub dzierżawie budynku, a także przy składaniu wniosków o pozwolenie na budowę. W dniu 28 kwietnia 2023 roku została wprowadzona nowelizacja ustawy, zgodnie z którą właściciele domów oraz mieszkań, a także zarządcy budynków są zobowiązani do przekazania świadectwa energetycznego osobie wynajmującej lub kupującej konkretną nieruchomość. Brak przekazania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku zagrożona jest karą grzywny.

W innych krajach mogą obowiązywać inne przepisy, warto więc sprawdzić aktualne regulacje w danym regionie. Przepisy prawne mogą ulec zmianom, więc najaktualniejsze informacje na temat świadectw uzyskuje się od lokalnych władz oraz instytucji odpowiedzialnych za nadzór budowlany w tym kraju.

Kiedy wymagane jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej wymagane jest przy:

  • wydawaniu pozwolenia na użytkowanie nowo wybudowanego budynku
  • sprzedaży, oddaniu w najem lub dzierżawę budynku w całości albo jego części
  • rejestracji lub odnowienia wpisu w księdze wieczystej dotyczącej nieruchomości, na której jest budynek objęty posiadaniem świadectwa.

W przypadku innych rodzajów budynków np. użyteczności publicznej odrębne przepisy mogą określać obowiązek posiadania świadectwa.

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest dokumentem informującym o jego efektywności energetycznej. Zawiera ono ocenę zużycia energii na cele ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz wykorzystania energii odnawialnej. Dodatkowo świadectwo zawiera zalecenia, które dotyczą poprawy efektywności energetycznej budynku.

Co zawiera świadectwo charakterystyki energetycznej i kto je sporządza?

W Polsce świadectwo charakterystyki energetycznej zawiera dane identyfikacyjne budynku, takie jak adres, powierzchnia użytkowa, liczba kondygnacji, rok budowy, rodzaj konstrukcji itp. Zawarta jest również klasyfikacja energetyczna, czyli informacja o tym, jak budynek prezentuje się pod względem efektywności energetycznej w skali od A, czyli najbardziej energooszczędnej, aż do G, najmniej energooszczędnej. W świadectwie znajduje się także szacunkowe, roczne zapotrzebowanie na energię, czyli określenie jej ilości, która potrzebna będzie do chłodzenia, ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz wykorzystania energii odnawialnej w budynku. Świadectwo charakterystyki energetycznej zawiera zalecenia dotyczące poprawy efektywności energetycznej, wskazówki, jakie działania trzeba podjąć, aby zwiększyć efektywność energetyczną budynku i obniżyć zużycie energii oraz dane dotyczące audytu energetycznego, jeśli go przeprowadzono.

Świadectwo charakterystyki energetycznej sporządzone powinno być przez uprawnionego energetyka lub audytora energetycznego. Osoby te muszą mieć odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, aby dokładnie ocenić efektywność energetyczną budynku.

Jaki jest cel sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej sporządzane jest po to, aby dostarczyć właścicielowi, najemcy lub potencjonalnemu nabywcy budynku istotnych informacji na temat jego efektywności energetycznej. Jest to bardzo ważny krok w kierunku promowania budownictwa energooszczędnego i redukcji emisji gazów cieplarnianych, związanych z użytkowaniem budynków.

W przypadku sprzedaży, wynajmu lub dzierżawy budynku, przed podpisaniem umowy, kupujący lub najemca ma prawo żądać przedstawienia aktualnego świadectwa charakterystyki energetycznej, aby dobrze poznać efektywność energetyczną nieruchomości, którą planuje nabyć lub wynająć. Świadectwo charakterystyki energetycznej ma określony okres ważności, dlatego warto regularnie sprawdzać jego ważność, a w razie potrzeby zaktualizować.

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest narzędziem mającym na celu podniesienie świadomości energetycznej budynków oraz zachęcanie do inwestowania w energooszczędne rozwiązania. Wprowadzenie obowiązku posiadania świadectwa ma na celu przede wszystkim promowanie energooszczędnych rozwiązań, nabywcy uzyskują lepsze informacje na temat efektywności energetycznej budynku, co zachęca do wyboru bardziej energooszczędnych rozwiązań i inwestowania w jego modernizację. Wzrasta także świadomość ekologiczna, ponieważ świadectwo informuje o emisji dwutlenku węgla, związanej z użytkowaniem budynku, co podnosi świadomość wpływu budynków na zmiany klimatyczne. Dochodzi także do redukcji kosztów, ponieważ budynek o lepszej efektywności energetycznej wymaga mniejszego zużycia energii, a to przekłada się na niższe rachunki za ogrzewanie, chłodzenie i ogólne koszty eksploatacyjne.

Dzięki świadectwu energetycznemu łatwiej potencjalnym nabywcom lub najemcom na lepsze porównanie różnych nieruchomości pod względem ich efektywności energetycznej, a jest to jednym z kluczowych elementów w osiąganiu celów związanych z redukcją emisji gazów cieplarnianych i walką ze zmianami klimatu.

W Polsce obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej dotyczy zarówno nowo wybudowanych domów, jak i istniejących już budynków, które są sprzedawane, wynajmowane lub dzierżawione. Efektywność energetyczna dotyczy także modernizacji istniejących już nieruchomości, wprowadzenie energooszczędnych rozwiązań oznaczać będzie obniżenie zużycia energii i przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego. Można powiedzieć, że świadectwo charakterystyki energetycznej to narzędzie, które wspiera rozwój i redukcję negatywnego wpływu na środowisko, co staje się coraz ważniejsze w kontekście zmian klimatycznych i globalnych wyzwań ekologicznych. Efektywność energetyczna jest kluczowym elementem w globalnym wysiłku na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi i osiągnięciem zrównoważonego rozwoju. Sektor budownictwa ma znaczący wpływ na zużycie energii i emisję gazów cieplarnianych, dlatego poprawa efektywności energetycznej budynków jest nie tylko korzystna dla środowiska, ale także gospodarki i mieszkańców.

Co jeszcze warto wiedzieć na temat świadectwa charakterystyki energetycznej?

Istotne jest egzekwowanie przepisów, aby odpowiednie organy i instytucje odpowiedzialne za nadzór budowlany i kontrolę przestrzegania dbały o rzetelne wdrażanie wymogu posiadania świadectwa. Wdrażanie powinno być wspierane działaniami edukacyjnymi i kampaniami, które zwiększą świadomość społeczeństwa na temat znaczenia efektywności energetycznej oraz zachęcą do podejmowania działań w celu jej poprawy. Rządy i instytucje publiczne powinny wprowadzić rozmaite profity finansowe dla każdego właściciela, który podejmie kroki w celu zwiększenia efektywności energetycznej swoich nieruchomości. Dotacje, ulgi podatkowe czy preferencyjne kredyty mogą stymulować inwestycję w modernizację oraz rozbudowę energooszczędnych rozwiązań.

Rozwój nowych technologii i rozwiązań z zakresu efektywności energetycznej jest kluczowy. Wsparcie dla badań naukowych i innowacyjnych projektów może przyczynić się do znalezienia bardziej zaawansowanych i ekologicznych rozwiązań w budownictwie. Regularne monitorowanie i ocena wpływu wprowadzonych rozwiązań są kluczowe, aby wiedzieć, czy cele związane z efektywnością energetyczną są osiągane, a także, w razie konieczności, dostosowywać politykę publiczną.

Poprawa efektywności energetycznej budynków jest globalnym wyzwaniem i stanowi ogromną szansę na budowanie zrównoważonej i ekologicznej przyszłości. Świadectwo charakterystyki energetycznej stanowi ważny krok w tym kierunku, ale sukces tego narzędzia zależy od współpracy wszystkich zainteresowanych stron, zarówno instytucji rządowych, jak i sektora prywatnego, specjalistów branżowych i samych mieszkańców.

W jakiej formie przekazuje się świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo to przekazać można w formie papierowej. Powinno zawierać numer nadany w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków i podpis osoby upoważnionej. Może być dostarczone także w formie elektronicznej, również z nadanym numerem i kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaufanym lub osoby uprawnionej. Przekazanie świadectwa jest odnotowane w akcie notarialnym. W przypadku, kiedy nie dojdzie do przekazania, notariusz poucza osobę zobowiązaną o karze grzywny za brak dokumentu.

Świadectwo energetyczne ważne jest przez dziesięć lat od daty sporządzenia. Dokumenty, które zostały sporządzone przed kwietniem 2023, zachowują ważność przez cały okres, na jaki zostały sporządzone, natomiast mogą ja stracić, jeśli w tym czasie zostaną przeprowadzone roboty budowlano instalacyjne, które zmienią charakterystykę energetyczną budynku, czyli wymiana okien, źródła ciepła, docieplenie budynku.

Świadectwo charakterystyki energetycznej nie jest wymagane, kiedy wykorzystuje się istniejący lokal lub budynek na własny użytek i nie zamierza się go wynajmować ani sprzedawać. 

W przypadku, kiedy świadectwo zostało sporządzone, w ogłoszeniu o sprzedaży domu lub lokalu należy podać wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, końcową i nieodnawialną pierwotną oraz jednostkową wielkość emisji CO2.

Opublikowano

2023-08-23

Oceń naszą publikację

Jaka jest podstawa świadectwa energetycznego?
Średnia 5/5 na podstawie 2 opinii.

Świadectwo charakterystyki energetycznej